Quy trình bọc sứ răng cửa như thế nào?

Quy trình bọc sứ răng cửa như thế nào?